Tractament de dades

Què és?

 

tractamentEl tractament de dades són procediments que pretenen obtenir respostes objectives a preguntes tècniques. El tractament consisteix en una sèrie d'eines matemàtiques per a saber què cal mesurar, com s'han de manipular les mesures i quines conclusions s'extreuen.

Detalls

Procediments

El tractament de dades són diversos procediments matemàtics. Per a cada problema hi ha un procediment adequat i no tenen per què utilitzar-se tots en una mateix cas. decisions
     
Pregunta tècnica
Les preguntes tècniques es formulen a través d'una expressió matemàtica. Es tracta de definir un criteri comprensible per a tothom, inequívoc i que no condueixi a respostes contradictòries. Una bona pregunta tècnica genera solucions clares o noves preguntes tècniques. pregunta
     
Resposta objectiva Una resposta objectiva només té en compte aspectes purament tècnics o numèrics. La resta d'aspectes no es consideren, però això no vol dir que no siguin importants per a prendre decisions. Les respostes objectives són iguals per a tothom en les condicions en què es formulen. resposta
     
Mesurar Definir magnituds i poder-les mesurar és essencial per a contrastar opcions, ordenar-les  i poder prendre decisions. La mesura pot arribar a ser molt complexa i pot combinar múltiples valors ponderats d'acord amb la rellevància que tenen. mesura
     
Manipular Manipular dades no significa alterar-les, sinó reorganitzar-les, combinar-les o representar-les de manera diferent per a que siguin més sintètiques, comprensibles o autoexplicatives. manipulacio2
     
Concloure
Quan s'extreuen conclusions, es comprèn el funcionament del sistema que ha originat les dades. Això permèt utilitzar les conclusions per a extrapolar comportaments i fer prediccions futures.  conclusio

Metodologia

         

seleccio

rightarrow

recerca

rightarrow

modelitzacio

 Selecció    Recerca    Modelització
En aquesta etapa s'exploren les dades disponibles i s'escullen aquelles magnituds o atributs que són més útils i explícits per a solucionar el problema es vol resoldre.   La recerca consisteix a descobrir el comportament de les dades, com es relacionen i com interactuen entre elles.   Un cop es comprèn la relació entre les dades, la modelització i la generació d'hipòtesis s'utilitza per a fer prediccions o dissenyar sistemes per permetin simular situacions hipotètiques. 

Aplicacions

Disseny de mesures

El tractament de dades requereix bones dades per a que sigui útil. I les bones dades s'obtenen amb les bones mesures. Saber què cal mesurar, la freqüència amb que s'ha de mesurar, etc. és l'essència del disseny de mesures.


Estadística descriptiva

Una bona caracterització de les dades sovint passa per la descripció neutra, sense suposicions ni prejudicis de les dades de què es disposa. L'Estadística descriptiva aporta una visió global, resumida i objectiva de les dades.

Optimització

Quan s'optimitza un procediment, s'estalvia temps i diners. Optimitzar una tasca vol dir ajustar aquelles variables que estan sota el nostre control per a fer-la més eficient. Els problemes d'optimització sovint són difícils de plantejar però molt senzills d'implementar, ja que es basen en correccions d'allò que depèn de nosaltres.

Avaluació de magnituds

Les magnituds indiquen el valor d'alguna propietat quantificable, ja sigui tangible (física) o intangible (probabilitat). Les diverses dades es poden combinar adequadament per obtenir noves magnituds (utilitat, cost, eficiència, etc.) que permetin establir un ordre.

Correlacions

La correlació entre dues variables apareix quan les dues presenten variacions simultànies i coordinades. Les correlacions no impliquen una causa-efecte entre les variables, però poden donar pistes sobre l'origen d'un fenomen i proporcionar indicis d'alguna explicació.

Lleis de comportament

Una llei és una relació entre les dades que es compleix de manera sistematica. A priori, deduir lleis de comportament és molt senzill si es disposa de les dades adequades. Les lleis no tenen perquè ser comprensibles, ni tenen perquè estar relacionades per una causa-efecte. Però poden proporcionar-nos informació molt valuosa que es pot utilitzar per anticipar-nos.

Simplicació

Simplificar, sintentitzar o resumir grans quantitats de dades facilita la comprensió d'allò que es vol descobrir. Destriar les dades rellevants de les espúries o, el que és el mateix, separar el senyal del soroll, és una tasca pròpia del tractament de dades.

 

Representació de dades

La representació gràfica de les dades és una forma molt efectiva i immediata de transmetre un resultat. Trobar la forma adequada de visualitzar les dades complexes redueix l'esforç necessari per a comunicar una conclusió. Avui en dia, les opcions a l'hora de representar les dades són extraordinàries. 

Prediccions i Simulacions

Predir el valor d'una variable en el futur és d'una enorme utilitat. Predir significa que es coneix el funcionament d'un sistema i que es disposa d'un model que permet fer simulacions en situacions hipotètiques. Això facilita l'avaluació d'alternatives sense riscos.